icon--black icon--white

مرجع داوری

کتاب مرجع داوری- احمد متولی و سمانه کافتری و زینب باقری

نام کتاب:

کتاب مرجع داوری

به انضمام:

کلیه قوانین و مقررات مربوط به داوری و سازش

قواعد داوری کداک

نویسنده: احمد متولی-سمانه کافتری-زینب باقری

انتشارات: مجد

زمان انتشار:  اسفندماه سال ۱۳۹۸

توضیحاتی در مورد کتاب:

جمع آوری کلیه قوانین و مقررات مربوط به داوری در ایران بسیار برای جامعه داوری ضروری بوده است. این کتاب به نحوه نگارش ماده داوری در قراردادها، قواعد داوری مرکز داوری کداک که زیر نظر کانون قراردادنویسان ایران فعالیت می کند و نیز کلیه قوانین و مقررات داوری در ایران و بخشی از قواعد داوری مراکز بین المللی می پردازد. محتوای کتاب شامل چند بخش است:

بخش اول نحوه نگارش ماده داوری در قراردادها

بخش دوم: قواعد داوری کداک-CODAC

بخش سوم: کلیه قوانین و مقرراتی که در خصوص داوری و سازش در ایران وجود دارد.

قاعدتا کسانی می توانند از این کتاب استفاده نمایند که داور هستند یا می خواهند اختلاف خود را به داوری بسپارند.

مخاطب کتاب، جامعه داوری کشور ایران است.

ویدئوی معرفی کتاب: