icon--black icon--white

قراردادهای سازمان برنامه

قراردادهای سازمان برنامه-کانون قراردادنویسان ایران

دستگاههای اجرایی طبق تعریف قانون (که مشتمل بر شرکتهای دولتی، موسسات دولتی، شهرداریها و .. هستند) مشروط به استفاده از بودجه دولت و احراز طرحهای عمرانی در موضوع قراردادهای خود، موظف به استفاده از فرمتهای منتشره سازمان برنامه می باشند. این فرمتها در سایت شاقول در دسترس همگان هستند. بر این مبنا، تهیه و تنظیم این نوع از قراردادها بر اساس فرمتهای منتشره نیازمند تخصص لازم می باشد. با لحاظ اینکه سبک و سیاق نگارش این نوع قراردادها و نیز فهم و درک محتوای آن به هیچ وجه در دانشگاهها تدریس نمی گردد لذا تنها کسانی می توانند این نوع از قراردادها را نگارش کنند که صاحب تجربه در شرکتها و سازمانها بوده و کاملاً با فهارس بهاء و بخشنامه های مرتبط سازمان برنامه آشنا باشند.

اهم فرمتهایی که سازمان برنامه منتشر نموده است عبارتند از:

  •  موافقت‌نامه، پیوست‌ها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی برای فرآیندهای تولید محصول  دانلود فایل متنی (PDF)
  • موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح  دانلود فایل متنی (DOC)
  • موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح-نشریه شماره ۲۴۱۲۱- شماره بخشنامه ۱۰۵/۷۳۵-۵۴/۲۰۱- تاریخ ۲۸/۰۱/۱۳۸۰  دانلود فایل متنی (PDF)
  •  اجرای روش طرح و ساخت در پروژه‌های صنعتی (EPC + نسخه فارسی و انگلیسی) نشریه ۵۴۹۰-۰۱/۰۳/۱۳۸۱  دانلود فایل متنی (PDF)
  • مجموعه ضوابط اجرایی طرح و ساخت (EPC غیر صنعتی)- مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۸۴ دانلود فایل متنی (PDF-ZIP)
  • موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره- نشریه شماره ۴۳۱۸- بخشنامه شماره ۱۰۵/۸۴۲-۵۴/۲۴۶۰- مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۷۹ دانلود فایل متنی (PDF)
  • چهارچوب موافقت نامه مشارکت عمومی - خصوصی PPP- بخشنامه شماره ۹۳/۱۷۲۸۰۴-مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۳   دانلود فایل متنی (PDF)
  • موافقت نامه ساخت - بهره‌برداری - واگذاری (BOT) - نشریه ۴۶۹-مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۷   دانلود فایل متنی (PDF)

لازم به ذکر است که برخی ارگانهای دیگر همانند وزارت نفت هم اسنادی همسانی را برای کارهای اجرایی نفتی منتشر کرده اند. جهت اطلاع از برخی اسناد کلیک نمایید.