icon--black icon--white
کارگاه آموزش قراردادنویسی فارسی دوره پایه در دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در تاریخهای ۱۷-۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار شد. اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزش جامع قراردادنویسی در تاریخهای ۲۹-۳۰-۳۱ فروردین ۱۴۰۳ برگزار شد. اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزش اصول و فنون مذاکره قراردادی در تاریخهای ۲۷-۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار می شود. اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزش قراردادنویسی فارسی دوره پایه بنا بر درخواست دفتر مهارت افزایی دانشگاه علامه طباطبایی در تاریخهای ۳-۴ خردادماه ۱۴۰۳ برگزار می شود. اطلاعات بیشتر

اسناد مناقصه

tender-Iran contract bar-ICC

انواع سطوح خدمات در خصوص اسناد مناقصه:

 • سطح یک:

  • اظهارنظر روی اسناد مناقصه یا مزایده (فارسی و انگلیسی)

   • اگر برگزارکننده مناقصه / مزایده هستید و اسناد مناقصه/مزایده از سوی واحد بازرگانی یا مشاور شما تهیه شده است و می خواهید اطمینان از مفاد اسناد مناقصه/مزایده حاصل کنید.
   • اگر شرکت کننده در مناقصه/مزایده هستید و نیاز به بررسی و ارائه سوالات درخصوص اسناد مناقصه/مزایده جهت ارائه به کارفرمای خود و نیز تدوین پیشنهادات در خصوص اسناد مناقصه/مزایده هستید
 • سطح دو:

  • مذاکره و شرکت در جلسات شفاف سازی (Clarification)

   • طرح سوالات مناقصه/مزایده.
   • مذاکره با عوامل برگزارکننده مناقصه /مزایده.
 • سطح سه:

  • تنظیم اسناد مناقصه و مزایده

   • تنظیم آگهی مناقصه عمومی یا نامه دعوت به مناقصه محدود
   • تنظیم دستورالعمل شرکت در مناقصه/مزایده (ITB)
   • تنظیم شرایط مناقصه 
   • تنظیم برگه پیشنهاد قیمت
   • تنظیم اسناد ارزیابی مناقصه گران و تهیه فرمتهای مربوطه
   • تهیه پرسشنامه اطلاعاتی مناقصه گران
   • تنظیم پیش نویس قرارداد جهت درج در اسناد مناقصه
   • تنظیم اقرارنامه منع مداخله در معاملات دولتی
   • تنظیم سند حفظ محرمانگی
   • تنظیم سند حفظ حقوق معنوی
   • تنظیم تعهدنامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی
   • تنظیم سند ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه/مزایده (شرکت در فرایند ارجاع کار)، پیش پرداخت، انجام تعهدات، کسور وجه الضمان
   • تنظیم دستورالعمل هماهنگی (Coordination Procedure)
   • تنظیم شیوه نامه حل اختلاف
   • تنظیم فرم رسید تحویل مدارک
   • فرم قبولی پیشنهاد قیمت
tender-Iran contract bar

نمونه سند دستورالعمل و شرایط عمومی شرکت در مناقصه:

دستورالعمل و شرایط شركت در مناقصه

علاوه بر مواردي كه در دعوتنامه شرکت در مناقصه ذكر شده است شرايط مشروحه زير نيز در اين مناقصه مورد عمل قرار خواهند گرفت:
۱)    موضوع مناقصه محدود
ارائه خدمات ........ مطابق شرح کار و میزان مورد نیاز ارائه شده در اسناد مناقصه.
۲)    محل اجراي کار
............................................................................................................
۳)    مدت اجراي کار
از زمان ابلاغ شروع بكار به شركت برنده و امضاء قرارداد به مدت ..................................... خواهد بود.
۴)    شرايط عمومي شركت کنندگان در مناقصه
۱-۴    دارا بودن شخصيت حقوقي، ارائه اسناد و مدارك ثبتي و قانوني شركت در رابطه با موضوع مناقصه شامل: روزنامه رسمي مشتمل بر آگهي تاسيس شركت، اسامي مدير عامل و اعضاي هيئت مديره و اعضاي صاحب امضاء ،آگهي آخرين تغييرات و اساسنامه شركت.  
۲-۴    دارا بودن توانایی مالی مکفی در انجام پروژه های مشابه، سابقه در انجام پروژه هاي مشابه و ظرفيت آزاد براي پذيرش پروژه هاي جديد، در اختيار داشتن تجهيزات، امكانات وتخصص لازم وتوانايي مالي و فني انجام كار.
۳-۴    داشتن تاییدیه از اداره کار و امور اجتماعی،  شهرداری ، ستاد حمل و نقل سوخت و یا سایر سازمانهای مرتبط با موضوع مناقصه.
۴-۴    توانايي ارائه سپرده نقدي  يا ضمانت نامه بانكي معتبر شركت در مناقصه به ميزان ........................................ ريال.
۵)    اسناد و مدارك پيشنهاد مناقصه
۱-۵    مدارك و اسنادي كه بايد در پاكت الف قرار داده شود ،‌عبارت است:
الف) تضمين شركت در مناقصه
ب) دعوتنامه شركت در مناقصه
۲-۵    مدارك و اسنادي كه بايد در پاكت ب قرار داده شود ،‌عبارت است:
الف) اصل كليه اسناد مناقصه (شامل موارد فنيُ)كه توسط داوطلب مهر و امضاء گرديده است. (كليه صفحات آنها با قيد عبارت "خوانده شد و مورد قبول است" مهر و امضاء شده در پاكت مذكور موجود باشد.)
ب) پرسشنامه اطلاعاتي پيمانكاران كه بايد تكميل شده باشد.
ج) آگهي روزنامه رسمي موضوع بند ۱-۴.
د) الحاقيه ها و مكاتباتي كه بوسيله کارفرما صادر شده باشد و توسط داوطلب مهر و امضاء گرديده است.
هـ) آناليز قيمت با حذف قيمت ها (پيشنهاد قيمت در پاکت ج باید ارائه گردد)
و) ارائه مدارك دال بر دارا بودن خط ومشي ونظام مديريت متناسب HSE با موضوع پيمان، تأييديه از اداره كار و اموراجتماعي، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و يا ساير سازمانهاي مرتبط با موضوع مناقصه.
ز) ارائه آخرین صورتهای مالی شرکت که به تایید حسابرس و بازرس قانونی رسیده باشد.
۳-۵    پاكت ج شامل اسناد و مدارك زير ميباشد:
    الف)  پيشنهاد قيمت 
 ب )   آناليز قيمت
۴-۵    قيمت پيشنهادي بايد در فرم پيشنهاد قيمت که پيوست اسناد مي باشد بصورت خوانا درج شود.
۵-۵    فرض بر اين است كه پيشنهاد دهنده به درستي و كفايت پيشنهاد خود واقف شده و قيمت مناقصه، هزينة ايفاي كامل تعهدات موضوع قرارداد و اجراي به موقع و درست كارهايي كه بايد به موجب قرارداد انجام شود و خدماتي كه بايد ارائه شود را پوشش مي‌دهد. 
۶-۵    تمامي عوارض، ماليات ها، بيمه و ديگر كسور و هزينه هاي قابل پرداخت توسط شرکت کننده در مناقصه (به غیر از مالیات بر ارزش افزوده) در چارچوب قرارداد بايستي داخل در قيمت پيشنهادي بوده و بر اين اساس نرخ قيمت ها و همه قيمت هاي مناقصه توسط كارفرما ارزيابي خواهد شد.
۶)    سایر شرایط:
۱-۶    اين دستورالعمل و شرايط مناقصه بايد محرمانه تلقي گرديده و هيچ گونه اطلاعاتي در اين خصوص نبايد افشاء گردد.  
۲-۶    چنانچه شركتي پس از دريافت اسناد و مدارك مناقصه قصد انصراف از شركت در اين مناقصه را دارد، بايد با ذكر علت تمام اسناد و مدارك دريافتي را ظرف حداكثر پنج روز پس از دريافت به كارفرما مسترد نمايد. در غير اين صورت از دعوت در مناقصات بعدي محروم خواهد شد.
۳-۶    پيشنهاددهندگان بايد پيشنهادهاي خود را حداكثر تا آخر وقت اداري روز .... شنبه مورخ  /  /      به نشاني "تهران، ................................................................................................................" تحويل و رسيد دريافت نمايند.
۴-۶    داوطلب شركت در مناقصه بايد پيشنهاد خود را در يك پاكت سر بسته لاك و مهر شده كه محتوي ۳ پاكت جداگانه الف، ب و ج مي باشد تنظيم و در مهلت و نشاني درج شده در دعوتنامه تسليم نمايد. روي پاكت فوق الذكر بايد موضوع مناقصه، نام و نشاني پيشنهاد دهنده و تاريخ تسليم پيشنهاد نوشته شود.
۵-۶    منظور از پيشنهاد مناقصه، تمام اسناد و مدارك مشروحه در بند ۵ است كه حسب مورد در داخل يكي از ۳ پاكت الف ، ب و ج قرار داده شده است.
۶-۶    اسناد و مدارك مناقصه كه در اختيار داوطلب شركت در مناقصه قرار داده شده است بايد بر طبق اين دستورالعمل و دعوتنامه تكميل و تنظيم شده و همراه با ساير مدارك درخواستي بشرح زير در پاكتهاي الف، ب و ج تسليم گردد.
۷-۶    پيشنهاد دهنده بايد تمام اسناد و مداركي را كه در بند ۵ ذكر شده بدون تغيير، بدون حذف و يا قرار دادن شرط در آن با خودكار آبی تكميل و امضاء نموده و تسليم نمايد .(از تايپ مجدد جداول و فرمها خودداري فرمائيد) چنانچه بعضي از اوراق مهر و امضاء نشده باشد كارفرما ارائه پيشنهاد را به منزله قبول تمام شرايط مناقصه تلقي مينمايد.
۸-۶    پيشنهادها بايد از هر حيث كامل و بدون قيد و شرط بوده و هيچ نوع ابهام، خدشه، عيب، نقص و قلم خوردگي نداشته باشد. درصورت وجود خدشه يا نقص در اسناد و مدارك مناقصه، ارائه پيشنهاد مشروط، مبهم، مخدوش و خلاف شرايط مناقصه ، آن پيشنهاد مردود است و عينا" به پيشنهاد دهنده مسترد ميشود.
۹-۶    پيشنهادها بايد از هر حيث براي مدت سه ماه از تاريخ تسليم، معتبر باشد.
۱۰-۶    هريك از دعوت شدگان كه نسبت به مفهوم اسناد و مدارك مناقصه ابهامي داشته باشند بايد حداكثر تا دو روز پس از اخذ اسناد و مدارك مناقصه مراتب را كتبا" به برگزار كننده مناقصه اطلاع داده و تقاضاي توضيح كتبي نمايد. هرگونه توضيح، تجديدنظر، حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارك مناقصه و نحوه تغيير و تسليم آنها، كتبا" از سوي برگزار كننده مناقصه اعلام و جزو اسناد مناقصه منظور خواهد شد.
۱۱-۶    كارفرما حق تغيير، اصلاح يا تجديد نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضاي مهلت تسليم پيشنهادها براي خود محفوظ ميدارد و اگر چنين موردي پيش آيد مراتب به دعوت شدگان ابلاغ ميشود و درصورتيكه پيشنهادي قبل از ابلاغ مراتب مزبور تسليم شده باشد پيشنهاد دهنده حق دارد تقاضاي استرداد آن را براي اصلاح لازم بنمايد، مگر اینکه تغییر تاثیر مالی بر قرارداد نداشته باشد. از آنجا كه ممكن است تجديد نظر يا اصلاح در اسناد و مدارك مناقصه، مستلزم تغيير مقادير يا قيمتها باشد. در اين صورت برگزار كننده مناقصه ميتواند آخرين مهلت دريافت پيشنهادها را با اعلام كتبي به پيشنهاد دهندگان به تعويق اندازد؛ به نحوي كه آنان فرصت كافي براي اصلاح و تجديد نظر در پيشنهاد خود را داشته باشند.
۱۲-۶    درصورتيكه كارفرما وقوف حاصل نمايد كه پيشنهاد دهندگان با يكديگر تباني كرده اند، در اينصورت نسبت به ضبط تضمين هاي آنان به نفع خود اقدام نموده و موضوع به مراجع ذيصلاح قانوني اعلام خواهد شد تا مطابق مقررات با آنها رفتار شود. در اينصورت پيشنهاد دهندگان از بابت ضبط تضمينهاي خود حق هيچگونه اعتراضي را نخواهند داشت.
۱۳-۶    برنــــده مناقصه با توجه به اولويتهاي فني و قيمت كل كه با حروف در روي برگ پيشنهاد ذكر نموده اند تعيين ميگردد. ليكن كارفرما در قبول و رد يك يا كليه پيشنهادات مختار است.
۱۴-۶    برنده مناقصه بايد حداكثر تا یک هفته پس از ابلاغ كارفرما به او مبني بر برنده شدن در مناقصه با سپردن تضمين انجام تعهدات مطابق فرم پيوست، براساس قيمت پيشنهادي خود، به انعقاد قرارداد مبادرت نمايد. درصورتيكه برنده مناقصه در مهلت پيش بيني شده حاضر به انعقاد قرارداد نشود،‌ نفر دوم بعنوان برنده مناقصه اعلام ميشود.
۱۵-۶    به منظور به روز شدن اطلاعات مربوط به آن شركت در بانك اطلاعاتي مربوطه، خواهشمند است فرم پرسشنامه اطلاعاتي پيمانكاران را با دقت تكميل فرمائيد.
۱۶-۶    پيشنهاددهندگان بايد از جميع قوانين و مقررات مرتبط با انجام كار موضوع مناقصه و پيمان ذيربط از قبيل قوانين و مقررات مربوط به كار و تأمين اجتماعي، ماليات ها و عوارض كاملاً مطلع بوده و آنها را رعايت نمايند. 
۱۷-۶    رعايت مقررات ايمني و فني الزامي است و پيمانكار مي بايست قبل از شروع به كار ضمن تهيه وتأمين وسائل ايمني آموزشهاي لازم ايمني و فني را به كليه پرسنل تحت سرپرستي خود تعليم دهد و در صورت بروز هر گونه حادثه، پرداخت خسارت وارده اعم از جاني، مالي، تأسيساتي و غيره بعهده پيمانكار مي باشد و همچنين رعايت دستورالعمل اجرايي ايمني و فني كارفرما لازم الاجراء و ضروري مي باشد. 
۱۸-۶    در صورت اخذ كمتر از ۳  فقره پيشنهاد قيمت از سوي شركت كنندگان در مناقصه، موضوع پرونده به كميسيون معاملات كارفرما منعكس تا پس از اعلام نظر بر اساس تصميمات بعمل آمده اقدامات لازم براي انتخاب برنده يا تجديد مناقصه اتخاذ گردد. 
۱۹-۶    سپرده نقدی يا ضمانتنامه هاي شركت در مناقصه نفرات اول و دوم تا انعقاد پيمان نزد كارفرما نگهداري مي گردد و ضمانتنامه  انجام تعهدات و حسن انجام كار كه توسط پيمانكار به كارفرما ارائه گرديده پس از تحقق كليه مفاد قرارداد آزاد خواهد شد. سپرده نقدی يا ضمانتنامه هاي شركت در مناقصه بقيه پيشنهاددهندگان پس از تعيين نفرات اول و دوم با دريافت درخواست كتبي از سوي پيمانكار آزاد خواهد شد.
۲۰-۶    کارفرما مجاز خواهد بود موضوع مناقصه را بدون تغییر در دیگر شرایط مناقصه تا .... % مبلغ برآوردی خود افزایش یا کاهش دهد که در این صورت مبلغ پیشنهادی نیز تا ۲۵% متناسباً افزایش یا کاهش می یابد.
۲۱-۶    هرگونه افزایش قیمت حامل های سوخت و آزادسازی قیمت ها و پی آمدهای هدفمند سازی یارانه ها در طول قرارداد بر قیمت ها و خدمات ارائه شده تاثیر ندارد و پیمانکار با رعایت کلیه موارد بایستی مبلغ پیشنهادی را تنظیم نماید.
۲۲-۶    کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
۲۳-۶    کلیه افرادی که در این قرارداد بکار گرفته می شوند عوامل پیمانکار تلقی و محسوب می شوند و پیمانکار مسئولیت اعمال و رفتار و پی آمدهای مرتبط با آنان را به عهده داشته و در صورتیکه خسارت مالی، جانی و ... به کارفرما و عوامل وی توسط نیروی پیمانکار ایجاد گردد پاسخگو در مقابل مقامات قضایی و مسئول جبران آن بوده و کارفرما در قبال خسارات وارد آمده به اشخاص حقیقی یا حقوقی از مسئولیت مالی و کیفری مبرا خواهد بود. در هرحال، مجاز خواهد بود خسارات تحمیلی به خود از این بابت را از مطالبات شرکت کننده در مناقصه کسر نماید.
۷)    ضمانت نامه ها
۱-۷    تضمين شركت در مناقصه به مبلغ ............................................... ریال سپرده (به حساب جاري شماره ....................................نزد بانك ..........  شعبه ...... كد ...................به نام شركت ............................. واريز و رسيد آن را ضميمه پيشنهاد خود نمايند) يا ضمانتنامه بانكي طبق فرم پيوست ميباشد.
۲-۷    تضمين انجام تعهدات به ميزان ۱۰% مبلغ قرارداد ضمانت نامه بانکی طبق فرم پيوست ميباشد.  
۸)    نحوه گشايش پاكت هاي پيشنهاد                                              
۱-۸ جلسه گشايش پاكات در محل دفتر مركزي شركت به آدرس" تهران، ..................................................................................... " روز .............. مورخ    /   /       خواهد بود.
۲-۸ هرگاه نفر اول برنده مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشود، ضمانتنامه شركت در مناقصه او توسط كارفرما ضبط و نام او از فهرست پيمانكاران مجاز كارفرما حذف خواهد شد. سپس نفر دوم مناقصه براي انعقاد قرارداد دعوت و همين روش براي او اعمال خواهد گرديد.
۳-۸ زمان گشايش پاكت ها در روز        مورخ  /    /        توسط كميسيون مناقصه به روش زير گشوده خواهد شد:
الف- ابتدا پاكت " الف" محتوي تضمين شركت در مناقصه باز شده و در صورتي كه فرمت ، مبلغ و اعتبار صادرکننده تضمين شركت در مناقصه مورد قبول واقع شود، پاكت"ب" كه حاوي پيشنهاد فني بازرگاني است بازخواهد شد. در صورتي كه مدارك مناقصه شامل دستورالعمل و شرايط شرکت در مناقصه، اسناد فني مناقصه و ساير ضمائم كه كليه صفحات آنها با قيد عبارت "خوانده شد و مورد قبول است" مهر و امضاء شده در پاكت مذكور موجود باشد، پيشنهاد فني بازرگاني مفتوحه ، مورد بررسی قرار می گیرد و پس از انجام بررسي و ارزيابي و تعيين پيشنهادهاي فني بازرگاني قابل قبول، كميسيون معاملات نسبت به گشايش پاكت هاي پيشنهاد مالي پيشنهاد دهندگاني كه امتياز فني بازرگاني لازم را احراز كرده اند، در جلسه بعدي كه زمان و مكان تشكيل آن در جلسه گشايش پاكت ها تعيين مي گردد صورت ميگيرد. 
ب-در صورت تاييد كميسيون معاملات، از پيشنهاد دهندگان جهت حضور در جلسه گشايش پيشنهاد هاي مالي با اعلام زمان و مكان تشكيل جلسه دعوت كتبي به عمل خواهد آمد تا نماينده رسمي خود را با ارائه معرفي نامه اعزام نمايند.
ج-در صورتي كه محتويات پاكت "الف" مورد قبول واقع نشود، پيشنهاد مربوط مردود شناخته شده و پاكت هاي "ب" و "ج" باز نخواهد شد و به پيشنهاددهنده مسترد مي گردد. همچنين چنانچه محتويات پاكت " الف" مورد قبول واقع شود ليكن محتويات پاكت "ب" مورد قبول واقع نشود، پيشنـهاد مالي مربوط نيز مردود شناخته شده و پاكت "ج" باز نخواهد شد و به پيشنهاددهنده مستــرد مي گردد. 
د-کارفرما ملزم به اعلام برنده در جلسه گشایش پاکتهای مالی نیست. لذا بنا بر تشخیص کمیسیون معاملات، ارزيابي مالي، پس از گشودن پاكت هاي پيشنهاد مالي، بررسي قيمت ها و تجزيه و كنترل مباني آن صورت پذیرفته و متعاقباً نتيجه مناقصه اعلام خواهد گرديد.
 

توجه ویژه:

سند فوق الذکر، تنها، نمونه ای از دستورالعمل و شرایط مناقصه است و اگر شما بخواهید سندی مانند آن ایجاد کنید باید با لحاظ آیین نامه معاملات شرکت و سازمان خود تدوین نمایید.

 

سند استاندارد مناقصه منتشره از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به زبان فارسی و انگلیسی .............................................. دانلود

پیشنهاد نرخ-نمونه

نمونه ای از برگه پیشنهاد نرخ:

"برگ پيشنهاد نرخ"
شرکت .....................
موضوع :  پيشنهاد شركت در مناقصه شماره ....................مربوط به خدمات ......

۱-    امضاء کنندگان زير پس از بررسي و آگاهي کامل و پذيرش تعهد اجراء و مسئوليت در مورد مطالب و مندرجات دستورالعمل به پيشنهاد دهندگان ، قرارداد ، مشخصات فنّي ، عمومي ، جداول و قيمتها ، قبول مقرّرات و اسناد و مدارک عمومي مناقصه و بطور کلي تمامي مدارک و اسناد مناقصه اجراي خدمات موضوع مناقصه شماره ........................................را پس از مطالعه کامل از محل کار و با اطلاع کامل از جميع شرايط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهاي مورد مناقصه پيشنهاد مي نمايم که کل عمليات موضوع مناقصه فوق را بر اساس شرايط و مشخصات فني مندرج در اسناد و مدارک مناقصه و قرارداد، به مبلغ................................................ ريال (به حروف.................................................................. ریال) بصورت ناخالص و بدون احتساب ماليات بر ارزش افزوده طبق ردیفهای مندرج در جدول پیوست انجام دهم.
۲-    در تهيه قيمت پيشنهادي موارد زير مورد نظر بوده و در قيمت پيشنهادي منظور شده است: 
۳-    اين پيشنهاد به مدت ۳۰ روز از تاريخ انقضاي زمان تسليم پيشنهادات معتبر است. در صورت درخواست شركت، اين پيشنهاد به مدت ۳۰ روز ديگر با همان شرايط و هر نوع اظهارات مذكور در پيشنهاد، قابل تمديد است.
۴-    قيمت پيشنهادي شامل كليه هزينه هاي انجام كار، هزينه هاي عمومي، هزينه هاي بالاسري، سود، ماليات هاي متعلقه به اين قرارداد، بيمه تأمين اجتماعي و سايركسور قانوني مي باشد.
۵-    كليه اسناد و مدارك مناقصه وضمائم آن را كه با انجام كار موضوع مناقصه ارتباط دارد مطالعه و از مفاد آن ها كلاً و جزئاً اطلاع حاصل شده است .
۶-     تا زماني تصميم نهايي اتخاذ شود و قبل از امضاي قرارداد ، اين پيشنهاد قانوناً براي ما الزام آور است.
۷-    كليه هزينه هاي ناشي از اجراي قوانين و مقررات كار و تأمين اجتماعي و هرگونه ماليات و عوارض متعلقه درارتباط با اين مناقصه و پيمان ذيربط منظور شده است.
۸-    در تهيه اين پيشنهاد علاوه برهزينه هاي ناشي از موارد فوق الذكر، سايـر هزينـــــه ها نيز در نظرگرفته شده و به هيچ عنوان بعداً درخواست اضافه پرداختي نخواهد شد. به طور خلاصه تأييد مي نمايد كه مطالعات كافي به عمل آورده و هيچ نكته ابهامي باقي نمانده است و اين پيشنهاد، جهت انجام كامل موضوع قرارداد ارائه شده و خدشه اي در اجراي کامل کارها ايجاد نميکند و تاييد مي نماييم که در صورتيكه مقاديري را کم ديده باشم ، با هزينه خود جبران نمايم.
۹-    هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
۱۰-    كارفرما موظف نيست پيشنهاد داراي كمترين قيمت يا هر پيشنهاد ديگر را بپذيرد و کارفرما در رد يک يا تمام پيشنهادات مختار بوده و مسوول پرداخت مخارج انجام شده بوسيله پيشنهاددهنده براي شرکت در مناقصه نمي باشد.
  چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد اين شرکت تعهد مينمايد كه:
۱-    قرارداد را براساس اسناد و مدارك مناقصه امضاء نمايد. و كليه كارهاي موضوع قرارداد را مطابق برنامه زمانبندی کارفرما به اتمام برساند.
۲-    تضمين انجام تعهدات را در مهلت ذكر شده در بند ۲-۷ دستورالعمل شركت در مناقصه تسليم نمايد.
۳-    اين پيشنهاد تحت شرايط مندرج در اسناد و مدارك مناقصه تا زمان عقد قرارداد بدون هرگونه تغييري به اعتبار خود باقي خواهد بود.
۴-    فهرست ریز بها و قیمت پیشنهادی را در پیوست برگه پیشنهاد قیمت ارائه نماید.
۵-    این شرکت از بنیه مالی کافی برخوردار بوده و متعهد می گردد نسبت به پرداخت بموقع حقوق و مزایای پرسنل خود اقدام می نماید. کارفرما ملزم است صورت وضعیت ارائه شده توسط پیمانکار را در اسرع وقت بررسی نموده و در صورت تایید مفاد آن، حداکثر ظرف مدت يک (۱) ماه از تاریخ دریافت صورت وضعیت، نسبت به پرداخت آن پس از کسر کسور قانونی اقدام نماید.
۶-    هرگونه افزایش در ارتباط با هزینه ها تاثیری در مبلغ و اجرای قرارداد نخواهد داشت.
همچنين اين شرکت تائيد مينمايد كه:
الف: كليه ضمائم اسناد و مدارك مناقصه جزء لاينفك اين پيشنهاد محسوب ميشود.
ب:  کارفرما در رد يا قبول پيشنهاد و همچنين ابطال مناقصه محق است.
 

توجه ویژه:

سند فوق الذکر، تنها، نمونه ای از برگه پیشنهاد نرخ است و اگر شما بخواهید سندی مانند آن ایجاد کنید باید با لحاظ آیین نامه معاملات شرکت و نوع معامله خود تدوین نمایید.
 

اسناد راهنمای مناقصه  (Tender Guidline)

سند استاندارد مناقصه منتشره از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به زبان فارسی  .................. دانلود

سند استاندارد مناقصه منتشره از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به زبان انگلیسی .................. دانلود

  Standard Tender Docs-published by Plan and Budget Organization .‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎ Download