icon--black icon--white
کارگاه آموزش قراردادنویسی فارسی دوره پایه در دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در تاریخهای ۱۷-۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار شد. اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزش جامع قراردادنویسی در تاریخهای ۲۹-۳۰-۳۱ فروردین ۱۴۰۳ برگزار شد. اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزش اصول و فنون مذاکره قراردادی در تاریخهای ۲۷-۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار می شود. اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزش قراردادنویسی فارسی دوره پایه بنا بر درخواست دفتر مهارت افزایی دانشگاه علامه طباطبایی در تاریخهای ۳-۴ خردادماه ۱۴۰۳ برگزار می شود. اطلاعات بیشتر

دپارتمان صنعت بیمه

دپارتمان صنعت بیمه-کانون قراردادنویسان ایران

آنچه در این صفحه می بینید:

توضیح مختصر از صنعت بیمه

بخشهای مختلف اقتصادی، با تأثير متقابل، در رشد و توسعه مؤثرند. در اين ميان، بخش بيمه با ارائه خدمات و ارتباط منطقی بيشتر با ساير بخشها، از راه گردآوری حق بيمه های اندک از گروههای مختلف اقتصادی و پرداخت به موقع خسارت میتواند از زندگی اجتماعی انسانها حفاظت کند؛ بيمه همچنين، با ايجاد آسايش خاطر در نزد کارآفرينان و صاحبان پيشه میتواند در افزايش توليد، کاهش واردات از بازارهای جهانی و گسستن بندهای وابستگی، نقشی مؤثر در توسعه ی اقتصادی ايفا کند. بنابراين از يک سو، بيمه با هموار کردن راه سرمايه گذاری،کاهش ريسک در سرمايه گذاری و شرکت در سرمايه گذاری از محل ذخيره های فنی باعث افزايش بهره وری در ديگر بخشهای اقتصادی میشود؛ و از ديگر سو، رشد و توسعه ی ديگر بخشهای اقتصادی نيز موجبات تقويت و توسعه ی صنعت بيمه را فراهم میسازد.
امروزه، بيمه جزء لاينفک نظام مالی در هر کشوری است. شرکت های بيمه به موجب ماهيت فعاليتشان يکی از کانالهای مهم پس انداز و در نتيجه نهادهای مهم و محوری مالی می باشند که در کنار ديگر نهادهای مالی در امر تهيه و تخصيص سرمايه و تأمين مالی واحدهای اقتصادی کمک می کنند . شرکت های بيمه علاوه بر تأمين امنيت فعاليت های اقتصادی ازطريق ارائه خدمات بيمه ای، با مشارکت و به کارگيری منابع مالی انباشته شده نزد خود در فواصل زمانی دريافت حق بيمه و پرداخت خسارت ها، به خصوص در بيمه های بلندمدت می توانند موجب تحرک، پويايی، رشد و توسعه بازارهای مالی شوند و منابع مالی شمار زيادی از فعاليت های اقتصادی و طرح های سرمايه گذاری در بخش های توليدی را فراهم آورند.
بيمه، نقش مهم و حساسی را در رشد و توسعه اقتصادی خصوص ا در کشورها ی درحال توسعه ايفا می کند. توجه به جايگاه و عوامل مؤثر بر آن و همچنين تأثير انواع سياست های اتخاذشده در اين بخش، اثرات قابل ملاحظه ای بر اقتصاد کشور خواهد داشت. (صنعت بیمه و نقش آن درآزادسازی بازار های مالی-محسن اعظم پور)

آشنایی با قوانین و آیین نامه های حوزه بیمه

اصطلاحاتی که قراردادنویس باید در حوزه بیمه بداند

 1. بيمه گر: شركت بيمه داراي مجوز فعاليت از بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران كه مشخصات آن در بيمه نامه 
 2. درج شده است و جبران هزينه یا خسارت را طبق شرايط مقرر در بيمه نامه به عهده مي گيرد.
 3. بيمه گر پايه: سازمان هايي از قبيل سازمان بيمه خدمات درماني، سازمان تأمين اجتماعي و... كه طبق قانون بيمه درمان همگاني، موظف به ارائه خدمات درمان پايه اند. (این اصطلاح در بیمه درمان کاربرد دارد)
 4. بيمه گذار: شخصي است كه مشخصات وي در اين بيمه نامه ذكر شده و متعهد به پرداخت حق بيمه است.
 5. ذی نفع: کسی یا کسانی که می توانند از بیمه نفع برده و خسارت یا هزینه را از بیمه گر مطالبه و دریافت نمایند.
 6. بیمه شده: بيمه شده شخصي است كه احتمال تحقق خطر يا خطرات مشمول اين بيمه نامه, براي او موجب انعقاد بيمه نامه گرديده و مشخصات نامبرده در اين بيمه نامه ذكر شده است. (در بیمه نامه عمر تفکیک بین بیمه شده و ذی نفع مصداق دارد)
 7. موضوع بيمه: جبران هزینه یا خسارتی که طي بيمه نامه در تعهد بيمه گر قرار گرفته است.
 8. مورد بیمه: أموال، اشخاص یا مسوولیتی است که طی شرایط بیمه نامه تحت پوشش می باشد.
 9. ارزش مورد بيمه: در بیمه نامه أموال، چنانچه بين بيمه گذار و بيمه گر توافق خاصي صورت نپذيرفته باشد، قيمت مورد بيمه عبارت از مجموع قيمت خريد كالا ,هزينه حمل و عدم النفع مي باشد.
 10. سرمایه بیمه و یا غرامت بیمه: سرمايه بيمه و يا غرامت بيمه وجهي است كه بيمه گر متعهد مي گردد در صورت تحقق خطر يا خطرات مشمول بيمه طبق شرايط اين بيمه نامه به ذينفع بپردازد. 
 11. عدم النفع: به معنای خسارت از دست دادن سود مورد انتظار است که بیمه گر بر پایه برخی بیمه نامه های أموال همانند بیمه باربری موظف به پرداخت آن برابر میزان توافق شده در بیمه نامه می باشد. این ميزان در بيمه نامه باربری معادل ده درصد مجموع قيمت خريد كالا و هزينه حمل آن ميباشد، مگر آن كه صريحا" توافق ديگري شده باشد.
 12. حادثه: هر واقعه ناگهاني ناشي از يك عامل خارجي كه بدون قصد و اراده بيمه شده اتفاق افتاده و منجر به هزینه یا خسارت موضوع بیمه شده است.
 13. حق بيمه: وجهي است كه بيمه گذار بايد در مقابل تعهدات بيمه گر بپردازد.
 14. دوره انتظار: مدت زماني است كه در طول آن بيمه گر تعهدي به جبران خسارت ندارد.
 15. فرانشيز: سهم بيمه شده يا بيمه گذار از هزینه یا خسارت است كه ميزان آن در شرايط خصوصي بيمه نامه تعيين شده و بیمه گر تعهدی به پرداخت آن ندارد.
 16. اصل حد اعلاي حسن نيت: بيمه گذار مكلف است با رعايت دقت و صداقت فرم پيشنهاد بيمه و پرسشنامه مربوطه را تكميل نموده و اطلاعات درخواست شده را بطور واقع و كامل در اختيار بيمه گر قرار دهد. در صورتيكه بيمه گذار در پاسخ به سئوالات بيمه گر از اظهار مطالبي خودداري نموده و يا اظهارات خلاف واقع بنمايد, حسب مورد مشمول مواد ۷۱ و ۷۳ قانون بيمه خواهد گرديد.
 17. نفع بيمه‌أي: در معنای اول: بيمه گذار زمانی حق مطالبه خسارت بموجب بیمه نامه را دارد که نسبت به مورد بيمه بهنگام بروز خسارت نفع بيمه اي داشته باشد. در معنای دوم: بيمه گذار حق دارد خسارت ناشي از خطر بيمه شده را كه در طول مدت اين بيمه حادث ميشود, دريافت دارد، حتي اگر خسارت قبل از انعقاد قرارداد بيمه اتفاق افتاده باشد مگر آنكه در مورد اخير بيمه گذار از وقوع خسارت مطلع بوده و بيمه گر نسبت به آن بي اطلاع باشد.
 18. خسارت كلي فرضي: عبارتست از خسارتی که بیمه گر به میزان فرض شده و نه واقعی موظف به پرداخت آن به ذی نفع می باشد. البته درخواست خسارت بعنوان خسارت كلي فرضي در وهله اول قابل قبول نيست مگر درصورتیکه تلف مورد بيمه قطعي و غير قابل اجتناب باشد و يا به دلیل اینکه هزينه نجات, مرمت و ارسال مجدد آن بمقصد تعيين شده, از قيمت آن كالا در مقصد بيشتر بوده و رها كردن مورد بیمه معقول و منطقي باشد.
 19. عدم اسقاط حق: اقداماتي كه توسط بيمه گذار و يا بيمه گر بمنظور نجات، حفظ يا مرمت و بازيافتن مورد بيمه بعمل مي آيد, نبايد بعنوان اسقاط حق يا قبول ترك مالكيت يا بعنوان هرگونه خدشه در حقوق هر يك از طرفين محسوب گردد.
 20. تغییر خطر: پرداخت خسارت موضوع بیمه نامه منوط به عدم تغییر در خطر است. هر گاه در جريان مدت بيمه, در شغل يا فعاليتهاي ديگر بيمه شده تغييري حاصل شود, بيمه شده يا بيمه گذار موظفند بيمه گر را از تغييرات حاصل حداكثر ظرف مدت ده روز آگاه سازند. در صورت تغيير خطر بيمه گر حق بيمه متناسب با خطررا براي مدت باقيمانده پيشنهاد مينمايد. در صورتيكه طرفين نتوانند در ميزان حق بيمه تعديل شده توافق نمايند هر يك از طرفين حداكثر ظرف مدت ده روز ميتوانند بيمه نامه را فسخ نمايند.
 21. اکچوئر رسمی بیمه: شخص حقیقی یا حقوقی است که برابر آیین نامه شماره ۷۸ شورای عالی بیمه وظیفه نرخ گذاری، تعیین نرخ بیمه، نحوه ذخیره گذاری، نحوه محاسبه نسبت توانگری و دیگر وظایف محوله در آیین نامه موصوف را بر عهده دارد.

English Terms of Insurance

Glossary of Insurance Terms

Glossary of Common Insurance Terms

Dictionary of Insurance Terms

DEFINITIONS OF HEALTH INSURANCE TERMS

Insurance Handbook

تجارب نگارش قرارداد بیمه-کانون قراردادنویسان ایران

بیمه نامه جامع مهندسی

بــيــمـــه بــــدنــه و مــــاشـــين آلات كــــشـــــــتـــــي «  کلـــــوز ۲۸۰ »

بيمه نامه هواپيما

قرارداد بيمه آيينه اوليه تلسكوپ رصد خانه ملي ايران

قرارداد بیمه اعتباری

قرارداد بيمه نامه جامع پول-بانك شهر

قرارداد بيمه نامه جامع دوچرخه

قرارداد بيمه نامه ماشين آلات و تجهيزات

قرارداد پاكسازي لنج غرق شده

بيمه نامه مسئوليت تضمين كيفيت محصول

قرارداد بیمه نامه حوادث گروهي

قرارداد بیمه نامه عمر گروهي

(Assistance Service Agreement (FOR call Center, cost containment, medical assistance

MIDEAST ASSISTANCE INTERNATIONAL S.A.L

CM Insurance

Fire Insurance

Hulls and Machinery -clause 280

AGREEMENT ON THE PERFORMANCE OF TRAVEL ASSISTANCE

Aviation Insurance