icon--black icon--white
کارگاه آموزش قراردادنویسی فارسی دوره پایه در دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در تاریخهای ۱۷-۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار شد. اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزش جامع قراردادنویسی در تاریخهای ۲۹-۳۰-۳۱ فروردین ۱۴۰۳ برگزار شد. اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزش اصول و فنون مذاکره قراردادی در تاریخهای ۲۷-۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار می شود. اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزش قراردادنویسی فارسی دوره پایه بنا بر درخواست دفتر مهارت افزایی دانشگاه علامه طباطبایی در تاریخهای ۳-۴ خردادماه ۱۴۰۳ برگزار می شود. اطلاعات بیشتر

Expert Determination

در مواردی که طرفین بخواهند موضوع اختلافی خود را به  کارشناسی ارجاع دهند تا موضوع را تشخیص داده و گزارش کارشناسی به آنان بدهد از این عبارت استفاده می کنند. معمولاً در این ماده ذکر می شود که شخصی که در مورد موضوع مربوطه تصمیم گیری کرده یا نظریه می دهد، کارشناس بوده و داور نیست و این فرآیند یک تصمیم کارشناسی است و نه داوری. این نظریه کارشناسی نمی تواند برای طرفین قرارداد الزام آور باشد مگر به امضای طرفین اختلاف رسیده باشد.